25 May 2018 05:17
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี 2560
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน
www.korat2.go.th แสดงผลได้ดีที่สุดบนความละเอียด 1366 x 768
ส่งภาพการดำเนินงาน การตรวจรับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรร ทั้งโครงการ CC (Computer Classroom) และ DLIT ปี 2561 ส่งข้อมูล คลิก
ตรวจสอบการรับหนังสือราชการ AMSS
ปฎิทิน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศ เอกสารหลักสูตร 2560
Posted by -> Khuanchai on May 02 2018

ดาวน์โหลด เอกสารอบรมหลักสูตร 2560 วันที่ 27 เม.ย. 2561


Print
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง รร.บ้านบึงไทย
Posted by -> Khuanchai on April 25 2018

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัคร 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา


Print
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
Posted by -> SuperAdmin on April 05 2018

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒


Print
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
Posted by -> SuperAdmin on April 05 2018

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒


Print
กฎบัตรการตรวจสอบภานใน สพป.นครราชสีมา เขต 2
Posted by -> Khuanchai on April 03 2018

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัตถุประสงค์ อำนวจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน


Print
แนวทางการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
Posted by -> Khuanchai on March 30 2018

แนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Print
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
Posted by -> Khuanchai on March 13 2018

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Print
กฎบัตรการตรวจสอบภานในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน
Posted by -> Khuanchai on January 31 2018

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Print
ปฏิทินการดำนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สั
Posted by -> SuperAdmin on January 15 2018

ปฏิทินการดำนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


Print
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลื
Posted by -> SuperAdmin on November 30 2017

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


Print
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับย้าย/โอน ข้าราชการ 38 ค (2)
Posted by -> SuperAdmin on November 10 2017

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


Print
หนังสือราชการ สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่
ประกาศของโรงเรียน
Latest Downloads
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน มีนาคม 2561)
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
-> เอกสารประกอบงบทดลอง (เดือน มกราคม 2561)
-> xxx
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน มกราคม 2561)
-> ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2561
-> รายงานการประชุม เดือน มกราคม 2561
-> ระเบียบวาระการประชุม เดือน มกราคม 2561
-> กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา เขต 31
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561