March 18 2019 19:35:57
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
หน่วยตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Download Stats Downloads: 0
Downloaded: 0
ผอ.สพป.นม 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นม.2
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุข
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน